Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) www.sirantons.cz

 

I. Základní ustanovení

Pro internetový obchod www.sirantons.cz platí tyto obchodní podmínky a reklamační řád. Dále upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Upřesnění obou stran:

 

prodávající“ je provozovatel internetového obchodu www.sirantons.cz. Pod jménem

Lenka Pavlíková

IČ: 45886245

Nad Kamennými závorami 1315

Mělník

276 01

 

kupující“ je objednatel a/nebo kupující, který může být i spotřebitelem

 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.


Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje produkty nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito produkty nebo službami.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem, které nejsou výslovně upravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel a nejsou výslovně upravené těmito VOP ani jinou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi individuální smlouvou a VOP, má přednost text smlouvy.

Kupující před podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří „Způsoby dopravy“ a dokument „reklamační řád“ a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu při koupí produktů, jež jsou v nabídce prodávajícího, nevznikla žádná práva na používání obchodních názvů, registrovaných značek, firemních log či patentů prodávajícího nebo jiných firem.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, která se uskuteční na stránkách www.sirantons.cz a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu emailem, který má pouze informativní charakter. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě zákonných důvodů, nebo na základě dohody stran. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.


Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.


Veškeré spory a vztahy, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny podle platného práva České republiky a také budou řešeny soudy České republiky. Tím nebudou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a má obvyklé bydliště v jiném státě než je Česká republika a volby práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje po dobu 5 let a nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a nebude přístupná třetím nezúčastněným stranám. Všechny technické kroky vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je celý proces srozumitelně popsán. Kupující má vždy možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat, případně opravit.

Náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon, fax, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Osobní údaje zákazníků jsou plně chráněny proti zneužití. Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Při uzavření kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby, než písemně uvede nesouhlas s tímto zpracováním. Kupující má přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Všechna osobní data slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k řádnému doručení zboží.

 

III. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 

IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Na www.sirantons.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.

Akční ceny platí do vyprodání zásob uvedených počtu kusů akčního zboží nebo po skončení uvedeného časového obdobý.

 

V. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má vždy možnost před provedením objednávky zkontrolovat celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.).

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na www.sirantons.cz (dále jen „e-shop“)
 • elektronickou poštou na adrese eshop@sirantons.cz
 • telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.

 

VI. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my Vám dle Vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

Odstoupení od smlouvy
Internetový obchod www.sirantons.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochranou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu.

Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete nám zboží včetně kopie dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.

Odstoupit od smlouvy lze i emailem.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu převodem na jeho bankovní účet, případně vyplaceny v hotovosti na pobočce, dle přání kupujícího.


Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii,


Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti při nákupu,
 2. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
 3. platba pomocí finančního terminálu GoPay

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Právo převzetí zboží má pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Českou poštou s.p.. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do pěti pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).


Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@sirantons.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

 

X. Charakter informací

Veškeré informace na stránkách www.sirantons.cz jsou pouze informativního charakteru. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby případné požití potravinových doplňku konzultoval se svým lékařem.

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

MDE4N2Q1